Fertan UBS 240 Wachs Unterbodenschutz transparent

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
For verksteder
viskositet
Fagområde
egenskaper
500 Milliliter Spray kan 187,78 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
93,89 Kr
1000 Milliliter Spray kan 114,89 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
114,89 Kr

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS09:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315: Irriterer huden.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: This phrase is currently not available
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK