Kundestøtte (ma–fr: 07:00–22:00):
+47 (0) 23960614

Castrol

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
5W-30
Fagområde
Bil
egenskaper
1 Liter Kan 144,42 Kr  per liter Minimumskjøp: 12
144,42 Kr
1 Liter Kan 251,53 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
251,53 Kr
5 Liter Canister 100,01 Kr  per liter Minimumskjøp: 4
500,04 Kr
5 Liter Canister 130,00 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
649,99 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H301: Giftig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331: Giftig ved innånding.
H361f: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK
Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK