High Performer 15W-40 SHPD Nutzfahrzeug Ganzjahresöl

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Olje for lastebil
viskositet
15W-40
Fagområde
Lette kommersielle kjøretøy, Maskiner
egenskaper
All-sesong olje, Mineral
20 Liter Canister 44,97 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
899,46 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK