Total QUARTZ 9000 5W-40

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
5W-40
Fagområde
Bil
egenskaper
All-sesong olje
1 Liter Kan 180,19 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
180,19 Kr
4 Liter Kan 96,72 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
386,86 Kr
5 Liter Kan 85,51 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
427,53 Kr
Total Quartz 9000 5W-40 - High Performance Motorolje

Bruk:
 • QUARTZ 9000 ble utviklet på grunnlag av TOTAL-Synthesis teknologi, for (blant annet) en atletisk kjørestil under alle kjøreforhold (korte og lange slag, motorveier).
 • QUARTZ 9000 er egnet for helårsbruk selv ved de laveste temperaturene.
 • QUARTZ 9000 tillater den mest utvidede ESIS (lengre serviceintervaller).

Egenskaper
 • Utmerket flytbarhet ved lave temperaturer sikrer en trygg kaldstart, med minst mulig slitasje av bevegelige deler.
 • Ekstremt stabile smørebelegg, selv ved høye temperaturer.
 • Optimal slitasje-beskyttelse av de mekaniske enheter sikrer en lang motorservice-liv.
 • Det utmerkede rengjøringsegenskaper tillater særlig lengre ESIs (lengre serviceintervaller).

Spesifikasjoner og godkjennelser:
 • ACEA A3/B4
 • API SM/CF
 • VW 502.00/505.00
 • MB 229.3
 • BMW Longlife-01
 • Porsche A40
 • PSA B71 2296 (Peugeot/Citröen)

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P313: Søk legehjelp.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK