Total QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
0W-40
Fagområde
Bil
egenskaper
1 Liter Kan 200,70 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
200,70 Kr
5 Liter Kan 100,47 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
502,35 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not available

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK