High Performer 10W-40 Leichtlauf-Motorenöl

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
10W-40
Fagområde
Bil
egenskaper
Low-viscosity olje
1 Liter Kan 197,26 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
197,26 Kr
5 Liter Canister 82,85 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
414,27 Kr
20 Liter Canister 40,23 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
804,66 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK