High Performer

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
0W-40
Fagområde
Bil
egenskaper
1 Liter Kan 218,32 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
218,32 Kr
5 Liter Canister 106,02 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
530,10 Kr
20 Liter Canister 64,18 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
1.283,51 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK