High Performer

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
0W-30
Fagområde
Bil
egenskaper
1 Liter 230,64 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
230,64 Kr
5 Liter Canister 118,33 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
591,67 Kr
20 Liter Kan 76,49 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
1.529,78 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK