High Performer 10W-60 60 Ltr.

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
10W-60
Fagområde
Bil
egenskaper
1 Liter Kan 225,41 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
225,41 Kr
5 Liter Kan 111,01 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
555,06 Kr
20 Liter Canister 68,39 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
1.367,80 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: This phrase is currently not available
P302: VED HUDKONTAKT:
P352: Vask med mye såpe og vann.
P333: Ved hudirritasjon eller utslett:
P313: Søk legehjelp.
P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
P364: And wash it before reuse.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK