Castrol Syntrans Transaxle 75W-90

Lager nivå
begrenset lagerbeholdning
Kategori
Girolje
viskositet
75W-90
Fagområde
egenskaper
20 Liter Canister 127,98 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
2.559,57 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK