High Performer 20W-50 Motorrad-Motorenöl (4-Takt)

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorsykkel produkter
viskositet
20W-50
Fagområde
Motorsykkel
egenskaper
Universal
5 Liter Kan 90,77 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
453,86 Kr
20 Liter Canister 48,11 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
962,10 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK