Kundestøtte (ma–fr: 07:00–22:00):
+47 (0) 23960614

Fertan

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
For verksteder
viskositet
Fagområde
egenskaper
  • Gratis frakt
  • Alle priser inkl. MVA
1 Liter Flaske 86,52 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
86,52 Kr

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07: GHS08:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H361d: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280: This phrase is currently not available
P312: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

x
Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK
Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK