Castrol Manual EP 80W-90

Lager nivå
begrenset lagerbeholdning
Kategori
Girolje
viskositet
80W-90
Fagområde
Bil, Maskiner, Traktor, Tunge kommersielle kjøretøyer
egenskaper
1 Liter Kan 184,14 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
184,14 Kr

Safety Advice GHS

Risk Phrases:
H302: Farlig ved svelging.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


Safety Advice:
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK