Total Quartz Ineo MC3 5W-40

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorolje
viskositet
5W-40
Fagområde
Bil
egenskaper
1 Liter Kan 192,32 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
192,32 Kr
5 Liter Kan 72,12 Kr  per liter Minimumskjøp: 4
360,62 Kr
5 Liter Kan 96,70 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
483,50 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Risk Phrases:
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H318: Gir alvorlig øyeskade.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413: Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P313: Søk legehjelp.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK