High Performer

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Motorsykkel produkter
viskositet
10W-40
Fagområde
Motorsykkel, Scooter
egenskaper
All-sesong olje, Low-viscosity olje, Syntetisk, Universal
1 Liter Kan 91,38 Kr  per liter Minimumskjøp: 12
91,38 Kr
1 Liter Kan 202,12 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
202,12 Kr
5 Liter Canister 89,84 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
449,19 Kr
20 Liter Canister 48,00 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
960,06 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208: Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.


Safety Advice:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264: Vask ... grundig etter bruk.
P280: This phrase is currently not available
P305: VED KONTAKT MED ØYNENE
P351: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337: Ved vedvarende øyeirritasjon:
P313: Søk legehjelp.
P501: Innhold/beholder leveres til ...

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK