Kundestøtte (ma–fr: 07:00–22:00):
+47 (0) 23960614

VAICO

Lager nivå
tilgjengelig
Kategori
Girolje
viskositet
80W-90
Fagområde
egenskaper
1 Liter Kan 221,38 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
221,38 Kr

Safety Advice GHS

GHS07:

Signal word:
Warning

Risk Phrases:
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.


Safety Advice:
P501: Innhold/beholder leveres til ...
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P263: Unngå kontakt under graviditet/amming.
P280: This phrase is currently not available

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK
Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK