Sonax WinterFitSet dreiteilig

Lager nivå
dette produktet er for øyeblikket ikke på lager
Kategori
Vedlikeholdsprodukter
viskositet
Fagområde
egenskaper
Gratis frakt*
Leveringstid 7 virkedager**
1 Stykker 84,89 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
dette produktet er for øyeblikket ikke på lager

Safety Advice GHS

GHS02: GHS07:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P280k: This phrase is currently not available
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

*Prisene gjelder per stykk og inkluderer MVA og frakt innen fastlands-Norge, med mindre annet er angitt.
**Mer enn 90 % av ordrene våre leveres til kunden innen angitt leveringstid.
Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK