Sonax XTREME Felgen Versiegelung

Lager nivå
begrenset lagerbeholdning
Kategori
Vedlikeholdsprodukter
viskositet
Fagområde
egenskaper
400 Milliliter Spray kan 507,70 Kr  per liter Minimumskjøp: 1
203,08 Kr

Safety Advice GHS

GHS02:

Signal word:
Danger

Risk Phrases:
H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.


Safety Advice:
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P261f: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501a: Innhold/beholder leveres til ...
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

Vi bruker cookies. Ved å bruke nettsiden sier du ja til deres anvendelse.
OK